Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Comling GmbH, Neue Bahnhofstr. 4a, 75056 Sulzfeld, Deutschland, Tel.: +49 176 34 52 53 84, E-Mail: info@kratomdudes.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verwijderd.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de levering van goederen als deze door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die geen deel uitmaken van een lidstaat van de Europese Unie op het moment van het sluiten van de overeenkomst en wier enige verblijfplaats en leveringsadres zich buiten de Europese Unie bevinden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Algemene opmerkingen

1) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als je de originele verpakking niet meer hebt, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportschade.
2) Stuur de goederen niet vrachtvrij naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde punten 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Intrekkingsformulier

Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

Comling GmbH
Neue Bahnhofstr. 4a
75056 Sulzfeld
Deutschland
E-Mail: info@kratomdudes.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is