Podmínky

Podmínky služby

§ 1 platnost, definice pojmů

(1) Gueli Crocifisso & Rink Jonas GbR, Perlacher Strasse 80D, 81539 Mnichov, Německo (dále jen „my“ nebo „kratomdudes“) provozuje internetový obchod se zbožím na adrese https://kratomdudes.com. Následující smluvní podmínky se vztahují na všechny služby mezi námi a našimi zákazníky (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) v jejich verzi platné v době objednávky, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

(2) „Spotřebitelem“ se pro účely těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který není převážně ani jejím obchodním, ani samostatným profesním působením. „Podnikatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství schopné provádět právní transakci v rámci výkonu své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti, přičemž právním partnerstvím je partnerství mající schopnost nabývat práva a povinnosti ,

§ 2 uzavírání smluv, uchovávání textu smlouvy

(1) Následující ustanovení týkající se uzavření smlouvy se vztahují na objednávky prostřednictvím našeho online obchodu na adrese https://kratomdudes.com/.

(2) Naše prezentace produktů na internetu jsou nezávazné a nejsou závaznou nabídkou k uzavření smlouvy.

(3) Po obdržení objednávky v našem online obchodě platí následující pravidla: Zákazník učiní závaznou nabídku smlouvy úspěšným absolvováním postupu objednávky stanoveného v našem online obchodě. Objednávka se provádí v následujících krocích:

  1. Výběr požadovaného produktu,
  2. Přidejte produkty kliknutím na odpovídající tlačítko (např. „Přidat do košíku“, „V nákupní tašce“ nebo podobně),
  3. Kontrola podrobností v nákupním košíku,
  4. Vyvolání přehledu objednávek kliknutím na odpovídající tlačítko (např. „Pokračovat v pokladně“, „Pokračovat v platbě“, „Přehled objednávek“ nebo podobně),
  5. Zadání / ověření adresy a kontaktních údajů, volba způsobu platby, potvrzení podmínek a storno podmínky,
  6. Dokončení objednávky stisknutím tlačítka "koupit hned". To představuje vaši závaznou objednávku.
  7. Smlouva je uzavřena zasláním potvrzení objednávky od nás do tří pracovních dnů na uvedenou e-mailovou adresu.

(4) V případě uzavření smlouvy se smlouva uzavírá s Gueli Crocifisso & Rink Jonas GbR, Perlacher Strasse 80D, 81539 Mnichov, Německo.

(5) Před objednáním lze data smlouvy vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Zpracování objednávky a přenos všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména údajů o objednávce, VOP a storno podmínky, probíhá e-mailem poté, co byla objednávka vyřízena vámi, částečně automatizována. Po uzavření smlouvy neuložíme smlouvu.

(6) Chyby vstupu lze opravit pomocí obvyklých funkcí klávesnice, myši a prohlížeče (např. »Tlačítko« zpět v prohlížeči). Můžete to také napravit předčasným zrušením procesu objednávky, zavřením okna prohlížeče a opakováním procesu.

(7) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá částečně automatizovaným způsobem e-mailem. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou nám poskytnete, je správná, že je příjem e-mailů technicky zajištěn, a zejména tomu, že tomu nebrání žádné filtry SPAM.

(8) Zákazník může rovněž předložit nabídku prodávajícímu e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře.

(9) Při objednávání předmětů s věkovým omezením zákazník potvrzuje odesláním objednávky, že dosáhl minimálního věku vyžadovaného zákonem, a zavazuje se zajistit, že buď on, nebo pověřená osoba v plném věku (která může zboží přijmout) ).

§ 3 předmět smlouvy a základní vlastnosti produktů

(1) Předmětem našeho online obchodu je:

  1. Prodej zboží. Konkrétní nabízené zboží najdete na našich stránkách s články.

(2) Hlavní vlastnosti zboží jsou uvedeny v popisu položky.

(3) Na jakýkoli prodej digitálních produktů se vztahují omezení stanovená v popisu produktu nebo jinak vyplývající z okolností, zejména požadavky na hardware a / nebo software pro cílové prostředí. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je předmětem smlouvy pouze soukromé a komerční použití produktů bez práva na další prodej nebo sublicenci.

§ Ceny 4, doprava a dodání

(1) Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu jsou celkové ceny a zahrnují všechny složky cen včetně všech příslušných daní.

(2) Příslušná kupní cena musí být zaplacena před dodáním produktu (záloha), pokud výslovně nenabídneme nákup na účet. Dostupné způsoby platby jsou zobrazeny pod příslušným tlačítkem v internetovém obchodě nebo v příslušné nabídce. Není-li v jednotlivých způsobech platby stanoveno jinak, jsou platební nároky splatné za okamžitou platbu.

(3) Kromě uvedených cen se mohou na dodávky produktů vztahovat náklady na dopravu, pokud není příslušná položka zobrazena jako doprava zdarma. Přepravní náklady jsou vám jasně sděleny v nabídkách, pokud je to možné v systému nákupního košíku a v přehledu objednávek.

(4) Všechny nabízené produkty jsou, pokud není v popisu produktu uvedeno jinak, připraveny k odeslání (dodací lhůta: 2 dní po přijetí platby).

(5) Platí následující omezení oblasti dodávky: Dodávky se provádějí do následujících zemí: Německo, Francie, Maďarsko, Spojené státy americké (USA), Rakousko, Nizozemsko.

(6) Kupující nese náklady na zpáteční dopravu.

§ Zachování 5, zachování vlastnictví

(1) Právo na zadržení lze uplatnit pouze tehdy, pokud se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 6 Výběr

Jako spotřebitel máte právo na odstoupení od smlouvy. To záleží na našich zrušení.

§ odpovědnost 7

(1) S výhradou následujících výjimek je naše odpovědnost za porušení smlouvy nebo deliktu omezena na úmyslné pochybení nebo hrubou nedbalost.

(2) Jsme odpovědní za lehkou nedbalost v případě zranění na životě, končetině, zdraví nebo neomezeného smluvního závazku. Pokud jsme v prodlení s lehkou nedbalostí, pokud se plnění stalo nemožným nebo jsme porušili smluvní závazek, odpovědnost za škodu na majetku a majetkovou újmu z toho plynoucí smluvně typické předvídatelné poškození omezené. Zásadní smluvní závazek je závazek, jehož splnění umožňuje především řádné provedení smlouvy, jejíž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a dodržování pravidel, na které se můžete pravidelně spolehnout. To zahrnuje zejména naši povinnost jednat a vykonávat smluvně dlužnou službu, která je popsána v § 3. Mimochodem, nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

§ Smluvní jazyk 8

Smluvní jazyk je pouze němčina.

§ Záruka 9 / zákaznický servis

(1) Záruka se řídí zákonem. Vrácení je možné pouze u neotevřeného zboží.

(2) Jako spotřebitel jste povinni zkontrolovat úplnost, zjevné vady a poškození při přepravě zboží / digitální zboží nebo poskytovanou službu ihned po splnění smlouvy a co nejdříve nás a přepravce informovat o reklamacích. Pokud to nedodržíte, nemá to samozřejmě žádný vliv na vaše zákonné nároky na záruku.

(3) Náš zákaznický servis pro dotazy, stížnosti a stížnosti je k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00 (ne o svátcích!) E-mailem: support@kratomdudes.com.

§ 10 Závěrečná ustanovení

(1) Platí německé právo. Pro spotřebitele se tato volba práva použije pouze do té míry, že to neodstraní ochranu poskytovanou závaznými ustanoveními práva státu obvyklého pobytu spotřebitele (příznivá zásada).

(2) Ustanovení úmluvy OSN o prodeji se výslovně nepoužijí.

(3) Je-li zákazník obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním veřejným fondem, je soudní příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a poskytovatelem bydliště poskytovatele.

(4) Zákazník musí ověřit zákonnost našich produktů a musí před nákupem zajistit, aby produkty, které mají být zakoupeny, neporušovaly žádný zákon v oblasti objednávky / země. Od chvíle, kdy naše výrobky předáme našemu poskytovateli přepravních služeb, odpovědnost přechází bez omezení na kupujícího / zákazníka.

(5) Prodej je určen pouze pro dospělé. Náš kratom není vhodný pro lidskou spotřebu a prodej probíhá výhradně jako ilustrativní materiál. Zde nabízené produkty musí být chráněny před dětmi a dospívajícími.
[Gzd_complaints]